مشاهده تمامی کاربران آنلاین ویندوز از طریق Command Prompt

C:\Users\Programmers>net users User accounts for \\PROGRAMMER ------------------------------------------------------------------- Administrator      Guest          Programmers The command completed successfully. 

همچنین میتوانید از دستور wmic برای مشاهده مختصری از وضعیت کاربران استفاده نمایید.

C:\Users\slashroot>wmic useraccount list brief  C:\Users\slashroot>wmic useraccount list full  C:\Windows\system32>wmic useraccount get name 
ارسال شده توسط میلاد خوشدل